Gospodarka ściekowa    Jesteś tutaj!
  • Home
  • Gospodarka ściekowa

Kontakt z nami

Gospodarka ściekowa

Gmina Kolonowskie skanalizowana jest niemal w 100%.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 56,7 km.

Ilość przepompowni ścieków na terenie gminy Kolonowskie to 29 szt.

Wytworzone ścieki z terenu Gminy Kolonowskie oczyszczane są przez oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w Staniszczach Małych.

Oczyszczalnia ścieków została uruchomiona w IV kwartale 2005 roku. Jest to przepływowa oczyszczalnia mechaniczno- biologiczna, pracująca w oparciu o dwufazowy osad czynny, denitryfikacja – nitryfikacja. Fosfor redukowany jest na drodze biologicznej oraz przy użyciu koagulatu PIX lub ALF. Osad nadmierny stabilizowany jest w wydzielonej komorze stabilizacji tlenowej, a następnie odwadniany mechanicznie na prasie taśmowej. 

Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK” sp. z o. o. dzierżawi od Gminy Kolonowskie oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w Staniszczach Małych oraz część sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 11 przepompowniami ścieków w kwocie 175332,99 zł netto/ rok.