Przyłączenie do sieci    Jesteś tutaj!
  • Home
  • Przyłączenie do sieci

Przyłączenie do sieci

 

Sprawdź na mapie:

Skorzystaj z Geoportalu Powiatu Strzeleckiego (www.mapy.powiatstrzelecki.pl) i sprawdź uzbrojenie terenu.

Po przejściu na stronę, kliknij w zakładkę mapy i wybierz „Mapa zasadnicza”.

 

 

Złóż wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci

Aby przyłączyć się do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy dostarczyć do KGK sp. z o. o. wypełniony wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Wniosek można złożyć drogą elektroniczną na e-mail: lub drogą pocztową na adres: KGK sp. z o. o. ul. Kolejowa 8, 47-110 Kolonowskie.

Do wniosku należy załączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu (zaleca się by został on sporządzony na mapie zasadniczej – nieaktualizowanej lub mapie do celów projektowych).

Termin wydania przez KGK sp. z o. o. warunków przyłączenia wynosi:

> 21 dni w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym w zabudowie zagrodowej,

> 45 dni w pozostałych przypadkach

licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku.

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku Spółka poinformuje pisemnie lub mailowo Wnioskodawcę o potrzebie jego uzupełnienia. Czas na uzupełnienie wniosku nie wlicza się do czasu na wydanie warunków przyłączenia.

Usługa wydania warunków przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej jest bezpłatna.

 

 

Uzgodnienie projektu przyłącza

Uproszczona dokumentacja techniczna składa się z:

– aktualnej mapy zasadniczej pobranej z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ze Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich lub mapy do celów projektowych (np. w przypadku budowy domu) zawierająca wrysowaną trasę przewodów wodociągowych i/ lub kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami rewizyjnymi z podaniem:

– średnicy, materiału, długości, spadku poszczególnych odcinków przewodów kanalizacyjnych,

– średnicy, materiału, rzędnych poszczególnych studni rewizyjnych,

– uproszczona dokumentacja realizacji przyłącza wodociągowego, ks nie wymaga opracowania przez osobę z uprawnieniami.

 

 

Budowa przyłącza

W oparciu o pozytywnie zaopiniowaną dokumentacje techniczną należy wykonać przyłącza we własnym zakresie lub można skorzystać z usług instalatorskich oferowanych praz KGK sp. z o. o.

Korzystając z naszych usług wykonawczych otrzymasz bezpłatnie przygotowany kosztorys w oparciu, o który nastąpi rozliczenie wykonanych prac.

 

 

Odbiór przyłącza

Odbiór przyłączy wykonanych samodzielnie przez Klienta (Inwestora) realizujemy w stanie odkrytym z wyjątkiem odcinków wykonanych metoda bezwykopową (przecisk, przewiert).

Po dokonaniu odbioru przyłącza w stanie odkrytym, Klient (Inwestor) lub Wykonawca dostarcza do spółki:
– szkic; współrzędne x,y,z;
– mapę z naniesionym przyłączem potwierdzoną przez ośrodek geodezyjny lub nieaktualizowaną mapę zasadniczą z naniesionym przyłączem lub mapę z inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza z klauzulą geodety uprawnionego wraz z protokołem z pozytywnej weryfikacji prac geodezyjnych
– dokumentację zdjęciową z realizacji przyłącza (miejsce włączenia, ułożenie przewodu, podejścia wodomierzowego, studni rewizyjnej –jednocześnie określające miejsce ich wykonania),
Uwaga!

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do Spółki w terminie do 4 miesięcy od daty odbioru technicznego przyłącza w stanie odkrytym w celu weryfikacji poprawności wykonania przyłącza względem planu sytuacyjnego dołączonego do zgłoszenia zamiaru realizacji podłączenia do sieci.

 

W przypadku skorzystania z usługi geodety, z którym KGK sp. z o.  ma podpisaną umowę o współpracy wszystkie dokumenty (szkic, współrzędne oraz mapę z naniesionym przyłączem potwierdzoną przez ośrodek geodezyjny lub nieaktualizowana mapę zasadniczą z naniesionym przyłączem) do Spółki dostarcza geodeta. Tym samym dostarczenie mapy potwierdzonej przez ośrodek geodezyjny leży po stronie KGK sp. z o. o.

Po dostarczeniu w/w dokumentów, KGK sp. z o. o. sporządza i przekazuje Klientowi (Inwestorowi) protokół odbioru przyłącza;

Jeśli korzystasz z naszych usług wykonania przyłącza wodociągowego i/ lub kanalizacji sanitarnej wszelkie dokumenty odbiorowe spoczywają na KGK sp. z o. o.

 

 

Korzystaj z usług

Po wykonaniu prac oraz fizycznym odbiorze przyłączy dostarcz do siedziby KGK sp. z o. wypełniony wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/ lub odbiór ścieków wraz z tytułem prawnym do korzystania z nieruchomości.

Po podpisaniu umowy KGK sp. z o. o. w przeciągu 7 dni zamontuje bezpłatnie wodomierz główny.