Strategia i plany  Jesteś tutaj!
 • Home
 • Strategia i plany

Kontakt z nami

Strategia Kolonowskich Wodociągów na lata 2022-2027

Strategia, misja i wizja wypracowane zostały przez pracowników przedsiębiorstwa przy wsparciu merytorycznym Witolda Sumisławskiego (Suman – zarządzanie wodą), w oparciu o analizy i techniki analityczne SWOT, PESDLI, SMART, analizy scenariuszowe, modelowanie strategiczne. Spółka swoją misję i wizję realizować będzie poprzez systematyczne wdrażanie Strategii i będzie przy tym koncentrować się na wzmacnianiu wewnętrznych sił i wykorzystywaniu szans w otoczeniu.

Wypracowano sześć celów strategicznych nakierowanych na realizację wybranego scenariusza rozwoju i wychodzących naprzeciw oczekiwań Gminy oraz jej mieszkańców:

 • C1 Wzrost jakości świadczonych usług dla Gminy i jej mieszkańców,
 • C2 Poprawa i utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej Spółki,
 • C3 Poprawa efektywności ekonomicznej Spółki,
 • C4 Poprawa kultury organizacji poprzez dostosowanie do wymogów i  oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego,
 • C5 Poprawa systemów zarządzania i organizacji pracy,
 • C6 Poprawa wizerunku Spółki i wzrost świadomości społecznej wagi gospodarki wodno-ściekowej dla jakości życia mieszkańców Gminy.

Realizacja Strategii odbywać się będzie poprzez ukierunkowane działania inwestycyjne, modernizacyjne oraz zmiany w organizacji i sposobie działania.

Plany inwestycyjne na przyszłość

Realizację działań inwestycyjno- rozwojowych przeprowadzimy w oparciu o  Strategię KGK sp. z o. o. na lata 2023-2027, skorelowaną z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Będących w Posiadaniu Kanalizacji Gminy Kolonowskie „KGK” Sp. z o.o.

Planowane działania służą rozwojowi Gminy Kolonowskie (www.kolonowskie.pl)  oraz mają na celu poprawę jakości świadczonych usług dla jej mieszkańców.

Do roku 2027 skupimy się na obszarach umożliwiających zabudowę mieszkaniowa poprzez rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej we wskazanych przez Gminię obszarach. Plan zawiera również działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa dostaw wody m. in. poprzez modernizację SUW w zakresie usuwania fluorków oraz modernizację infrastruktury wodociągowej.

W obszarze oczyszczania i odbioru ścieków skoncentrujemy się na zapewnieniu bezpieczeństwa odbioru i dbałości o środowisko m.in. poprzez zmianę sposobu zagospodarowania osadu ściekowego na produkt polepszający właściwości gleby.

Opracowanie przez Spółkę wieloletnich planów wynika również z wymogów Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Plany te są podtawą działalności inwestycyjnej i modernizacyjnej przedsiębiorstwa oraz elementem kształtowania taryf.

Zgodnie z wymogami ustawy plan zawiera: 

 • planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
 • przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach,
 • przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
 • nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
 • sposoby finansowania planowanych inwestycji,
 • planowany sposób realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych  (KPOŚ), jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy  usługi na obszarze aglomeracji.

Opracowany wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju Gminy określonymi w Strategii Rozwoju Gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.