Zgłoś stan wodomierza  Jesteś tutaj!
 • Home
 • Zgłoś stan wodomierza

Zgłoś stan wodomierza

  Stan wodomierza można także zgłosić telefonicznie: 77 461 16 55, 600-937-194 lub mailowo:

  Informacja RODO

  Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kolejowa 8, 47-110 Kolonowskie, KRS: 0000316831, NIP 7561813827, e-mail: , nr tel. 77 4611 655,

  2) ustanowiono inspektora ochrony danych osobowych Barbarę Sośnicką, kontakt: ul. Kolejowa 8, 47-110 Kolonowskie, e-mail: ,

  3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi zgłoszenia odczytu wodomierza, na podstawie Pani/Pana zgody wynikającej z wypełnienia formularza,

  4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora,

  5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: osobami upoważnionymi, dostawcami systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy,

  6) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

  7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  8) względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,

  9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do celów realizacji zgłoszenia.